Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vores øko-design tilgang

I udviklingsfaserne arbejder vores tekniske medarbejdere på så meget som muligt at begrænse bilernes påvirkning af miljøet og på hvert stadium af bilernes cyklus.

At reducere CO2-udledningen er uomgængeligt. Vi handler på flere fronter hvad dette angår: begrænsning af massen, effektivitet af motortyperne, forbedring af aerodynamikken osv. Vores mål: at privilegere effektive løsninger, der er pålidelige og tilpassede forskellige markeder for generelt at handle i spørgsmålet om drivhuseffekten.

Fremtidens teknologier

Vores ingeniører arbejder aktivt på teknologiske løsninger med det formål radikalt at reducere bilers indflydelse på miljøet. Ibrugtagningen af Stop & Start-systemet i 2010, hybridløsningerne i 2011 og elbilerne skal gøre det muligt for DS-mærket at styrke sin position på markedet for hybridbiler med lav CO2-udledning.

Anvendelse af ressourcer og genbrug

Ud over at begrænse brændstofforbruget og udledningen af CO2 og andre forureningsstoffer mere sigter vores politik om økodesign på at optimere anvendelsen af naturlige ressourcer ved hjælp af en opmærksom udvælgelse af de materialer, der indgår i bilerne. Vi anstrenger os også for at reducere den mulige indflydelse på miljøet af udtjente biler ved at gøre genbrug nemmere.

Eksempel: Ny DS 4

For at reducere den økologiske effekt af materialerne ved anvendelse af genbrugte og naturlige materialer lige fra bilen designes, gør vi en særlig indsats for at begrænse Ny DS 4’s indflydelse på miljøet.
Din Ny DS 4 indeholder gennemsnitligt 29 % genbrugte og naturlige materialer.
Især hvad angår de 200 kg polymer i bilen, stammer cirka 15 % af dem fra genbrugte og naturlige materialer således fordelt:
– 40 % naturlige materialer
– 60 % genbrugte materialer

Din Ny DS 4 respekterer din økologiske samvittighed. Den er designet til stærkt at reducere sin miljømæssige påvirkning inden for genbrug og de materialer, der er anvendt til dens fremstilling, med det formål at:
– Favorisere genbrug af bilen, når den er udtjent
– Styre og følge sammensætningen af de anvendte materialer
– Opnå et resultat inden for genanvendelse og genbrugelighed.

ISO 14001 fabrikker

Alle vores fabrikker anvender et system til miljøstyring. Det er baseret på den internationale norm ISO 14001, som er en internationalt anerkendt standard for styring og organisation.

Certificeringsprocessen har været i gang i ti år og var succesfuld i vores fabrikker, som alle har været ISO 14001-certificerede siden slutningen af 2007. Denne norm (defineret i 1996) gør det nødvendigt at etablere metoder til overvågning, kontrol og måling af processernes indvirkninger på miljøet. For at opnå dette kræver gennemførelsen en passende uddannelse af hele personalet.

Bilindustrien spænder over forskellige aktiviteter: støberi, maskinforarbejdning, formpresning, elektrolyse, overfladebehandling, lakering, montering osv. Selv om driften af disse installationer ikke udgør nogen “høj risiko for miljøet” (i betydningen af det såkaldte Seveso-direktiv af 1996), genererer den en række miljøpåvirkninger, som vi stræber efter at begrænse mest muligt:

1) Lakeringsværksteder: Siden 1995 har vi reduceret udledningen af flygtige organiske bestanddele (VOC) fra opløsningsmidlerne anvendt til lakering med mere end 50 % per bil.

2) Støberier: Takket være anvendelsen af højteknologisk udstyr (plasmabrænder) og udviklingen af kontrolmetoder har vi især kunnet reducere udledningen af støv fra støberiet.

3) Vandforbrug: Det er et væsentligt mål for alle vores fabrikker at spare på vandet. Denne politik har siden 1995 gjort det muligt at nedbringe vandforbruget med en faktor 2,5 per bil produceret.

4) Nyttiggørelse af 94 % af affaldet fra produktionen: Vores fabrikker genererer cirka 700.000 tons metalaffald om året; dette nyttiggøres i stålproduktion og støberier. Hvad det andet affald angår, absorberes 82 % af forskellige nyttiggørelseskanaler. Tilsammen genanvendes 94 %.

 

Bæredygtig udvikling – en af vores kerrneværdier

DS-mærkets og dettes partner Citroën-forhandlernetværket tager stærke tiltag for aktivt at bidrage til Mærkets miljøpolitik, indtil bilen er udtjent.

Vi forpligter os på tre vigtige kriterier, hvad miljømæssig håndtering angår:
– sorteringen for at genindvinde og samle bilaffald i netværket via godkendte metoder;
– overholdelse af reglerne for et netværk i overensstemmelse med indenlandske og europæiske forskrifter;
– sporbarhed for at kunne følge affaldets cyklus og derved sørge for den rigtige slags genbrug.

Bevidstgørelse og ansvarsfølelse
Under messen i Paris i 2008 indførte vi et miljøtiltag med navnet “GreenPact”. Dets formål: at hjælpe Mærkets forhandlernetværk i Frankrig med at overholde de løbende ændringer af lovgivningen og bedre begrænse miljøpåvirkningerne (affaldshåndtering, oplagring af kemiske produkter, sporbarhed af udtjente dele osv.).
Til dette formål er GreenPact baseret på en komplet række af bevidstgørelsesværktøjer og letter kontakterne mellem netværket og andre specialiserede aktører (genbrugsstationer, institutioner eller virksomheder, der behandler kølevæske osv.).

Indsamling og håndtering

For mere end femten år siden blev der grundlagt et system til at håndtere indsamling og behandling af udtjente biler under bedre miljømæssige forhold.
Indsamlingen og sorteringen af affald fra vedligeholdelse og reparation er organiseret efter metoderne til håndtering af udtjente produkter og taget i brug i Frankrig inden for rammerne af GreenPact.

Antiforurening

Udviklingen af hver bil tager højde for antiforureningsetapen, når bilen er udtjent, og er underlagt en fastsættelse af mulighederne for antiforurening. Et eksempel: Brændstoftankens laveste punkt er fysisk markeret, så tømningen er lettere. På lignende måde er der for hver del, der skal udtages under antiforureningsetapen, udviklet en procedure af vores ingeniører på forhånd.